Tag «std 9 marathi lesson 2 questions and answers»

Std 9 Marathi Lesson 2.1 Santvani – Bhetilagi Jeeva

२. संतवाणी – (अ) भेटीलागीजीवा – संत तुकाराम (तुकाराम बोल्होबा अंबिले (मोरे) भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस । पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी ।।१।। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोराजीवन । तैसें माझें मन वाट पाहे ।।२।। दिवाळीच्या मुळा लेंकीं आसावली । पाहातसे वाटुली पंढरीची ।।३।। भुकेलिवा बाळ अति शोक करी । वाट पाहे उरि माउलीची ।।४।। तुका म्हणे मज …